GET opendata.1212.mn/api/Itms?type={type} / Бүх хүснэгтийг жагсаалтийг авах /

Нэр Тайлбар Төрөл Сонгох
type

Мэдээллийн төрөл

string JSON XML

Гаралтын утга

Нэр Тайлбар Төрөл Нэмэлт мэдээлэл
rownum

Мөрийн дугаар

integer

list_id

Салбарын дугаар

string

tbl_id

Хүснэгтийн дугаар

string

tbl_nm

Хүснэгтийн нэр /Монгол/

string

tbl_eng_nm

Хүснэгтийн нэр /Англи/

string

unit_id

Хэмжих нэгжийн код

string

cd_nm

Хэмжих нэгжийн нэр /Монгол/

string

cd_eng_nm

Хэмжих нэгжийн нэр /Англи/

string

strt_prd

Эхлэх хугацаа

string

end_prd

Дуусах хугацаа

string

prd_se

Хугацааны давтамж

string

lst_chn_de

Хамгийн сүүлд өөрчлөлт хийгдсэн огноо

string

Гаралтын хэлбэр (жишээ)

      [
 {
  "rownum": 1,
  "list_id": "976_A1",
  "tbl_id": "DT_NSO_0500_002V1",
  "tbl_nm": "ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ САЛБАРЫН БҮТЭЦ, салбараар хувиар",
  "tbl_eng_nm": "INDUSTRIAL COMPOSITION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, by divisions",
  "strt_prd": "2000",
  "end_prd": "2016",
  "prd_se": "Y",
  "lst_chn_de": "20171103"
 },
 {
  "rownum": 2,
  "list_id": "976_A1",
  "tbl_id": "DT_NSO_0500_011V1",
  "tbl_nm": "НЭГ ХҮНД НОГДОХ ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, бүс, аймаг, нийслэлээр",
  "tbl_eng_nm": "GROSS DOMESTIC PRODUCT PER CAPITA, by region, aimags and the Capital",
  "strt_prd": "2000",
  "end_prd": "2016",
  "prd_se": "Y",
  "lst_chn_de": "20171103"
 },
 {
  "rownum": 3,
  "list_id": "976_A1",
  "tbl_id": "DT_NSO_0500_007V1",
  "tbl_nm": "ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, бүс, аймаг, нийслэлээр\r\n",
  "tbl_eng_nm": "GROSS DOMESTIC PRODUCT, by region, aimag and the capital\r\n",
  "strt_prd": "2000",
  "end_prd": "2016",
  "prd_se": "Y",
  "lst_chn_de": "20171103"
 }
]
  
        
      
      <ArrayOfTableInfo>
 <TableInfo>
  <rownum>1</rownum>
  <list_id>976_A1</list_id>
  <tbl_id>DT_NSO_0500_002V1</tbl_id>
  <tbl_nm>ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ САЛБАРЫН БҮТЭЦ, салбараар хувиар</tbl_nm>
  <tbl_eng_nm>INDUSTRIAL COMPOSITION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, by divisions</tbl_eng_nm>
  <strt_prd>2000</strt_prd>
  <end_prd>2016</end_prd>
  <prd_se>Y</prd_se>
  <lst_chn_de>20171103</lst_chn_de>
 </TableInfo>
 <TableInfo>
  <rownum>2</rownum>
  <list_id>976_A1</list_id>
  <tbl_id>DT_NSO_0500_011V1</tbl_id>
  <tbl_nm>НЭГ ХҮНД НОГДОХ ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, бүс, аймаг, нийслэлээр</tbl_nm>
  <tbl_eng_nm>GROSS DOMESTIC PRODUCT PER CAPITA, by region, aimags and the Capital</tbl_eng_nm>
  <strt_prd>2000</strt_prd>
  <end_prd>2016</end_prd>
  <prd_se>Y</prd_se>
  <lst_chn_de>20171103</lst_chn_de>
 </TableInfo>
 <TableInfo>
  <rownum>3</rownum>
  <list_id>976_A1</list_id>
  <tbl_id>DT_NSO_0500_007V1</tbl_id>
  <tbl_nm>ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, бүс, аймаг, нийслэлээр
</tbl_nm>
  <tbl_eng_nm>GROSS DOMESTIC PRODUCT, by region, aimag and the capital
</tbl_eng_nm>
  <strt_prd>2000</strt_prd>
  <end_prd>2016</end_prd>
  <prd_se>Y</prd_se>
  <lst_chn_de>20171103</lst_chn_de>
 </TableInfo>
</ArrayOfTableInfo>