GET opendata.1212.mn/api/Sector?type={type} / Статистикийн 34 салбар жагсаалт байдлаар авах /

Нэр Тайлбар Төрөл Сонгох
type

Мэдээллийн төрөл

string JSON XML

Гаралтын утга

Нэр Тайлбар Төрөл Нэмэлт мэдээлэл
rownum

Мөрийн дугаар

integer

list_id

Салбарын дугаар

string

up_list_id

Дэд салбарын дугаар

string

list_nm

Салбарын нэр /Монгол/

string

list_eng_nm

Салбарын нэр /Англи/

string

isExist

Дэд салбартай эсэх

integer

Гаралтын хэлбэр (жишээ)

      [
 {
  "rownum": 0,
  "list_id": "976_L03",
  "up_list_id": "",
  "list_nm": "Хүн ам",
  "list_eng_nm": "Population",
  "isExist": 1
 },
 {
  "rownum": 0,
  "list_id": "976_L04",
  "up_list_id": "",
  "list_nm": "Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин",
  "list_eng_nm": "Labour force, unemployment",
  "isExist": 1
 },
 {
  "rownum": 0,
  "list_id": "976_L05",
  "up_list_id": "",
  "list_nm": "Үндэсний тооцоо",
  "list_eng_nm": "National Accounts",
  "isExist": 1
 }
]
  
        
      
      <ArrayOfParentList>
 <ParentList>
  <rownum>0</rownum>
  <list_id>976_L03</list_id>
  <up_list_id></up_list_id>
  <list_nm>Хүн ам</list_nm>
  <list_eng_nm>Population</list_eng_nm>
  <isExist>1</isExist>
 </ParentList>
 <ParentList>
  <rownum>0</rownum>
  <list_id>976_L04</list_id>
  <up_list_id></up_list_id>
  <list_nm>Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин</list_nm>
  <list_eng_nm>Labour force, unemployment</list_eng_nm>
  <isExist>1</isExist>
 </ParentList>
 <ParentList>
  <rownum>0</rownum>
  <list_id>976_L05</list_id>
  <up_list_id></up_list_id>
  <list_nm>Үндэсний тооцоо</list_nm>
  <list_eng_nm>National Accounts</list_eng_nm>
  <isExist>1</isExist>
 </ParentList>
</ArrayOfParentList>