GET opendata.1212.mn/api/Sector?subid={subid}&type={type} / Статистикийн дэд салбарыг жагсаалт байдлаар авах /

Нэр Тайлбар Төрөл Сонгох
type

Мэдээллийн төрөл

string JSON XML

Оролтын утга

Нэр Тайлбар Төрөл Нэмэлт мэдээлэл
subid

Салбарын дугаар

string Required

Гаралтын утга

Нэр Тайлбар Төрөл Нэмэлт мэдээлэл
rownum

Мөрийн дугаар

integer

list_id

Салбарын дугаар

string

up_list_id

Дэд салбарын дугаар

string

list_nm

Салбарын нэр /Монгол/

string

list_eng_nm

Салбарын нэр /Англи/

string

isExist

Дэд салбартай эсэх

integer

Гаралтын хэлбэр (жишээ)

      [
 {
  "rownum": 1,
  "list_id": "976_L05_976_L05_01",
  "up_list_id": "976_L05",
  "list_nm": "Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн",
  "list_eng_nm": "Gross domestic production",
  "isExist": 0
 },
 {
  "rownum": 2,
  "list_id": "976_L05_976_L_30",
  "up_list_id": "976_L05",
  "list_nm": "Салбар хоорондын тэнцэл, импорттой",
  "list_eng_nm": "Input-output table, import",
  "isExist": 1
 },
 {
  "rownum": 3,
  "list_id": "976_L31_L31_02",
  "up_list_id": "976_L05",
  "list_nm": "Нөөц, ашиглалтын хүснэгт",
  "list_eng_nm": "Use, supply table",
  "isExist": 1
 }
]
  
        
      
      <ArrayOfParentList>
 <ParentList>
  <rownum>1</rownum>
  <list_id>976_L05_976_L05_01</list_id>
  <up_list_id>976_L05</up_list_id>
  <list_nm>Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн</list_nm>
  <list_eng_nm>Gross domestic production</list_eng_nm>
  <isExist>0</isExist>
 </ParentList>
 <ParentList>
  <rownum>2</rownum>
  <list_id>976_L05_976_L_30</list_id>
  <up_list_id>976_L05</up_list_id>
  <list_nm>Салбар хоорондын тэнцэл, импорттой</list_nm>
  <list_eng_nm>Input-output table, import</list_eng_nm>
  <isExist>1</isExist>
 </ParentList>
 <ParentList>
  <rownum>3</rownum>
  <list_id>976_L31_L31_02</list_id>
  <up_list_id>976_L05</up_list_id>
  <list_nm>Нөөц, ашиглалтын хүснэгт</list_nm>
  <list_eng_nm>Use, supply table</list_eng_nm>
  <isExist>1</isExist>
 </ParentList>
</ArrayOfParentList>