POST opendata.1212.mn/api/Data?type={type} / Статистик тоон мэдээллийг авах /

Нэр Тайлбар Төрөл Сонгох
type

Мэдээллийн төрөл

string JSON XML

Оролтын утга

Хүснэгтийн дугаарыг заавал явуулна. Хугацаагаар, ангилал кодоор шүүж харах боломжтой.

Нэр Тайлбар Төрөл Нэмэлт мэдээлэл
tbl_id

Хүснэгтийн дугаар

string

PERIOD

Хугацаа

Object string

CODE

Ангилалын код (Нас, хүйс гэх мэт)

Object string

CODE1

Ангилалын код (Нас, хүйс гэх мэт)

Object string

CODE2

Ангилалын код (Нас, хүйс гэх мэт)

Object string

Оролтын хэлбэр (жишээ) application/json, text/json

{
 "tbl_id": "DT_NSO_2600_004V1",
 "Period": [
  "201701",
  "201702",
  "201703"
 ],
 "CODE": [
  "1",
  "2"
 ],
 "CODE1": [
  "101"
 ]
} 

Гаралтын утга

Нэр Тайлбар Төрөл Нэмэлт мэдээлэл
DataList

Статистик тоон мэдээлэл

Object TN_DT

Response

Хариу текст

string

Гаралтын хэлбэр (жишээ)

      {
 "DataList": [
  {
   "Indicator_RN": "DT_NSO_2600_004V1",
   "Period": "201703",
   "CODE": "1",
   "SCR_MN": "Үйл ажиллагаа явуулж байгаа",
   "SCR_ENG": "Active",
   "CODE1": "101",
   "SCR_MN1": "Хөдөө аж ахуй, ан агнуур, ойн аж ахуй, загас барилт",
   "SCR_ENG1": "Agriculture, foresty, hunting and fishery",
   "CODE2": null,
   "SCR_MN2": null,
   "SCR_ENG2": null,
   "DTVAL_CO": "3802"
  },
  {
   "Indicator_RN": "DT_NSO_2600_004V1",
   "Period": "201703",
   "CODE": "2",
   "SCR_MN": "Үйл ажиллагаа эрхлээгүй",
   "SCR_ENG": "have not started activities",
   "CODE1": "101",
   "SCR_MN1": "Хөдөө аж ахуй, ан агнуур, ойн аж ахуй, загас барилт",
   "SCR_ENG1": "Agriculture, foresty, hunting and fishery",
   "CODE2": null,
   "SCR_MN2": null,
   "SCR_ENG2": null,
   "DTVAL_CO": "1686"
  },
  {
   "Indicator_RN": "DT_NSO_2600_004V1",
   "Period": "201702",
   "CODE": "1",
   "SCR_MN": "Үйл ажиллагаа явуулж байгаа",
   "SCR_ENG": "Active",
   "CODE1": "101",
   "SCR_MN1": "Хөдөө аж ахуй, ан агнуур, ойн аж ахуй, загас барилт",
   "SCR_ENG1": "Agriculture, foresty, hunting and fishery",
   "CODE2": null,
   "SCR_MN2": null,
   "SCR_ENG2": null,
   "DTVAL_CO": "3746"
  },
  {
   "Indicator_RN": "DT_NSO_2600_004V1",
   "Period": "201702",
   "CODE": "2",
   "SCR_MN": "Үйл ажиллагаа эрхлээгүй",
   "SCR_ENG": "have not started activities",
   "CODE1": "101",
   "SCR_MN1": "Хөдөө аж ахуй, ан агнуур, ойн аж ахуй, загас барилт",
   "SCR_ENG1": "Agriculture, foresty, hunting and fishery",
   "CODE2": null,
   "SCR_MN2": null,
   "SCR_ENG2": null,
   "DTVAL_CO": "1633"
  },
  {
   "Indicator_RN": "DT_NSO_2600_004V1",
   "Period": "201701",
   "CODE": "1",
   "SCR_MN": "Үйл ажиллагаа явуулж байгаа",
   "SCR_ENG": "Active",
   "CODE1": "101",
   "SCR_MN1": "Хөдөө аж ахуй, ан агнуур, ойн аж ахуй, загас барилт",
   "SCR_ENG1": "Agriculture, foresty, hunting and fishery",
   "CODE2": null,
   "SCR_MN2": null,
   "SCR_ENG2": null,
   "DTVAL_CO": "3577"
  },
  {
   "Indicator_RN": "DT_NSO_2600_004V1",
   "Period": "201701",
   "CODE": "2",
   "SCR_MN": "Үйл ажиллагаа эрхлээгүй",
   "SCR_ENG": "have not started activities",
   "CODE1": "101",
   "SCR_MN1": "Хөдөө аж ахуй, ан агнуур, ойн аж ахуй, загас барилт",
   "SCR_ENG1": "Agriculture, foresty, hunting and fishery",
   "CODE2": null,
   "SCR_MN2": null,
   "SCR_ENG2": null,
   "DTVAL_CO": "1599"
  }
 ],
 "Response": "success"
}
  
        
      
      <DT>
 <TN_DT>
  <DataList>
   <Indicator_RN>DT_NSO_2600_004V1</Indicator_RN>
   <Period>201703</Period>
   <CODE>1</CODE>
   <SCR_MN>Үйл ажиллагаа явуулж байгаа</SCR_MN>
   <SCR_ENG>Active</SCR_ENG>
   <CODE1>101</CODE1>
   <SCR_MN1>Хөдөө аж ахуй, ан агнуур, ойн аж ахуй, загас барилт</SCR_MN1>
   <SCR_ENG1>Agriculture, foresty, hunting and fishery</SCR_ENG1>
   <CODE2 />
   <SCR_MN2 />
   <SCR_ENG2 />
   <DTVAL_CO>3802</DTVAL_CO>
  </DataList>
  <DataList>
   <Indicator_RN>DT_NSO_2600_004V1</Indicator_RN>
   <Period>201703</Period>
   <CODE>2</CODE>
   <SCR_MN>Үйл ажиллагаа эрхлээгүй</SCR_MN>
   <SCR_ENG>have not started activities</SCR_ENG>
   <CODE1>101</CODE1>
   <SCR_MN1>Хөдөө аж ахуй, ан агнуур, ойн аж ахуй, загас барилт</SCR_MN1>
   <SCR_ENG1>Agriculture, foresty, hunting and fishery</SCR_ENG1>
   <CODE2 />
   <SCR_MN2 />
   <SCR_ENG2 />
   <DTVAL_CO>1686</DTVAL_CO>
  </DataList>
  <DataList>
   <Indicator_RN>DT_NSO_2600_004V1</Indicator_RN>
   <Period>201702</Period>
   <CODE>1</CODE>
   <SCR_MN>Үйл ажиллагаа явуулж байгаа</SCR_MN>
   <SCR_ENG>Active</SCR_ENG>
   <CODE1>101</CODE1>
   <SCR_MN1>Хөдөө аж ахуй, ан агнуур, ойн аж ахуй, загас барилт</SCR_MN1>
   <SCR_ENG1>Agriculture, foresty, hunting and fishery</SCR_ENG1>
   <CODE2 />
   <SCR_MN2 />
   <SCR_ENG2 />
   <DTVAL_CO>3746</DTVAL_CO>
  </DataList>
  <DataList>
   <Indicator_RN>DT_NSO_2600_004V1</Indicator_RN>
   <Period>201702</Period>
   <CODE>2</CODE>
   <SCR_MN>Үйл ажиллагаа эрхлээгүй</SCR_MN>
   <SCR_ENG>have not started activities</SCR_ENG>
   <CODE1>101</CODE1>
   <SCR_MN1>Хөдөө аж ахуй, ан агнуур, ойн аж ахуй, загас барилт</SCR_MN1>
   <SCR_ENG1>Agriculture, foresty, hunting and fishery</SCR_ENG1>
   <CODE2 />
   <SCR_MN2 />
   <SCR_ENG2 />
   <DTVAL_CO>1633</DTVAL_CO>
  </DataList>
  <DataList>
   <Indicator_RN>DT_NSO_2600_004V1</Indicator_RN>
   <Period>201701</Period>
   <CODE>1</CODE>
   <SCR_MN>Үйл ажиллагаа явуулж байгаа</SCR_MN>
   <SCR_ENG>Active</SCR_ENG>
   <CODE1>101</CODE1>
   <SCR_MN1>Хөдөө аж ахуй, ан агнуур, ойн аж ахуй, загас барилт</SCR_MN1>
   <SCR_ENG1>Agriculture, foresty, hunting and fishery</SCR_ENG1>
   <CODE2 />
   <SCR_MN2 />
   <SCR_ENG2 />
   <DTVAL_CO>3577</DTVAL_CO>
  </DataList>
  <DataList>
   <Indicator_RN>DT_NSO_2600_004V1</Indicator_RN>
   <Period>201701</Period>
   <CODE>2</CODE>
   <SCR_MN>Үйл ажиллагаа эрхлээгүй</SCR_MN>
   <SCR_ENG>have not started activities</SCR_ENG>
   <CODE1>101</CODE1>
   <SCR_MN1>Хөдөө аж ахуй, ан агнуур, ойн аж ахуй, загас барилт</SCR_MN1>
   <SCR_ENG1>Agriculture, foresty, hunting and fishery</SCR_ENG1>
   <CODE2 />
   <SCR_MN2 />
   <SCR_ENG2 />
   <DTVAL_CO>1599</DTVAL_CO>
  </DataList>
  <Response>success</Response>
 </TN_DT>
</DT>