POST opendata.1212.mn/api/Package?type={type} / Статистик тоон мэдээллийг багцаар авах /

Нэр Тайлбар Төрөл Сонгох
type

Мэдээллийн төрөл

string JSON XML

Оролтын утга

Нэр Тайлбар Төрөл Нэмэлт мэдээлэл
tbl_id

Хүснэгтийн дугаар

string

PERIOD

Хугацаа

Object string

CODE

Ангилалын код (Нас, хүйс гэх мэт)

Object string

CODE1

Ангилалын код (Нас, хүйс гэх мэт)

Object string

CODE2

Ангилалын код (Нас, хүйс гэх мэт)

Object string

Оролтын хэлбэр (жишээ) application/json, text/json

[
 {
  "tbl_id": "DT_NSO_0300_062V1",
  "CODE": [
   "12"
  ],
  "CODE1": [
   "101"
  ],
  "PERIOD": [
   "2016"
  ]
 },
 {
  "tbl_id": "DT_NSO_0300_004V5",
  "CODE": [
   "181"
  ],
  "CODE1": [
   "11"
  ],
  "PERIOD": [
   "2016"
  ]
 },
 {
  "tbl_id": "DT_NSO_1001_005V1",
  "CODE": [
   "181"
  ],
  "CODE1": [
   "0101"
  ],
  "PERIOD": [
   "2016"
  ]
 }
] 

Гаралтын утга

Нэр Тайлбар Төрөл Нэмэлт мэдээлэл
PackageList

Object DT

Response

string

Гаралтын хэлбэр (жишээ)

      {
 "PackageList": [
  {
   "DataList": [
    {
     "Indicator_RN": "DT_NSO_0300_062V1",
     "Period": "2016",
     "CODE": "12",
     "SCR_MN": "Эмэгтэй",
     "SCR_ENG": "Female",
     "CODE1": "101",
     "SCR_MN1": "0",
     "SCR_ENG1": "0",
     "CODE2": null,
     "SCR_MN2": null,
     "SCR_ENG2": null,
     "DTVAL_CO": "38887"
    }
   ],
   "Response": "success"
  },
  {
   "DataList": [
    {
     "Indicator_RN": "DT_NSO_0300_004V5",
     "Period": "2016",
     "CODE": "181",
     "SCR_MN": "Завхан",
     "SCR_ENG": "Zavkhan",
     "CODE1": "11",
     "SCR_MN1": "Хот",
     "SCR_ENG1": "Urban",
     "CODE2": null,
     "SCR_MN2": null,
     "SCR_ENG2": null,
     "DTVAL_CO": "15756"
    }
   ],
   "Response": "success"
  },
  {
   "DataList": [
    {
     "Indicator_RN": "DT_NSO_1001_005V1",
     "Period": "2016",
     "CODE": "181",
     "SCR_MN": "Завхан",
     "SCR_ENG": "Zavkhan",
     "CODE1": "0101",
     "SCR_MN1": "Адуу",
     "SCR_ENG1": "Horse",
     "CODE2": null,
     "SCR_MN2": null,
     "SCR_ENG2": null,
     "DTVAL_CO": "186.18"
    }
   ],
   "Response": "success"
  }
 ],
 "Response": "success"
}
  
        
      
      <DT>
 <TN_DT>
  <PackageList>
   <DataList>
    <Indicator_RN>DT_NSO_0300_062V1</Indicator_RN>
    <Period>2016</Period>
    <CODE>12</CODE>
    <SCR_MN>Эмэгтэй</SCR_MN>
    <SCR_ENG>Female</SCR_ENG>
    <CODE1>101</CODE1>
    <SCR_MN1>0</SCR_MN1>
    <SCR_ENG1>0</SCR_ENG1>
    <CODE2 />
    <SCR_MN2 />
    <SCR_ENG2 />
    <DTVAL_CO>38887</DTVAL_CO>
   </DataList>
   <Response>success</Response>
  </PackageList>
  <PackageList>
   <DataList>
    <Indicator_RN>DT_NSO_0300_004V5</Indicator_RN>
    <Period>2016</Period>
    <CODE>181</CODE>
    <SCR_MN>Завхан</SCR_MN>
    <SCR_ENG>Zavkhan</SCR_ENG>
    <CODE1>11</CODE1>
    <SCR_MN1>Хот</SCR_MN1>
    <SCR_ENG1>Urban</SCR_ENG1>
    <CODE2 />
    <SCR_MN2 />
    <SCR_ENG2 />
    <DTVAL_CO>15756</DTVAL_CO>
   </DataList>
   <Response>success</Response>
  </PackageList>
  <PackageList>
   <DataList>
    <Indicator_RN>DT_NSO_1001_005V1</Indicator_RN>
    <Period>2016</Period>
    <CODE>181</CODE>
    <SCR_MN>Завхан</SCR_MN>
    <SCR_ENG>Zavkhan</SCR_ENG>
    <CODE1>0101</CODE1>
    <SCR_MN1>Адуу</SCR_MN1>
    <SCR_ENG1>Horse</SCR_ENG1>
    <CODE2 />
    <SCR_MN2 />
    <SCR_ENG2 />
    <DTVAL_CO>186.18</DTVAL_CO>
   </DataList>
   <Response>success</Response>
  </PackageList>
  <Response>success</Response>
 </TN_DT>
</DT>