Статистик тоон мэдээлэл

APIТайлбар
POST api/Data?type={type}

Статистик тоон мэдээллийг авах

Хүснэгт болон ангилал

APIТайлбар
GET api/Itms?type={type}

Бүх хүснэгтийг жагсаалтийг авах

GET api/Itms/{id}?type={type}

Тухайн хүснэгтийн тухай, ашиглаж буй ангилалууд

Багц статистик тоон мэдээлэл

APIТайлбар
POST api/Package?type={type}

Статистикийн дэд салбарыг жагсаалт байдлаар авах

Салбар болон дэд салбар

APIТайлбар
GET api/Sector?type={type}

Статистикийн 34 салбар жагсаалт байдлаар авах

GET api/Sector?subid={subid}&type={type}

Статистикийн дэд салбарыг жагсаалт байдлаар авах